Riktlinjer från RF och Handbollförbundet

Riktlinjer – idrott för barn

  • Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa barnkonventionen.
  • Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.
  • Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.
  • Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.
  • Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.
  • Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.
  • Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.
  • Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.
  • Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

Svenska Handbollförbundets policy för barnhandboll

Inom svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdoms- och vuxenhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 12 år. Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 13 – 18 år. Vuxenhandboll utövas av vuxna, 19 år och äldre. Inriktningen på hur barnhandbollen ska utövas, kännetecknas av en individuell, motorisk utveckling med leken som arbetsmetod och med bollen som redskap.

Träningen av barn ska kännetecknas av:
– hög aktivitetsgrad.
– hög bollkontaktsgrad
– hög rolighetsgrad

Barnhandbollsmatcher ska under de första åren genomföras:
– på minihandbollplaner (20×12 m), för första års D-ungdom och yngre.
– med mindre mål (2,0×1,7 m) för första års D-ungdom och yngre.
– med färre antal spelare på planen (4 utespelare).
– med anpassade regler SHF:s regelbok för minihandboll).
– med en utbildad minihandbolldomare (matchledare) med uppgift att leda matchen och samtidigt lära barnen reglerna.
– enligt principen att alla ska spela lika mycket och att spela utan positioner.
– med för respektive åldrar anpassade bollar. – så att barnen får möjlighet att tävla, vinna och förlora utan fokusering på resultat och serietabeller.

Barnhandbollen kännetecknas av en långsiktig individuell färdighetsutveckling. Försvarsspelet ska vara ”fritt spel” eller ”man-man-spel” på minihandbollplan. På stor plan spelas 3-3 eller andra försvarsspel med flera spelare utanför frikastlinjen. Anfallsspelet kommer av sig självt. Det gäller att göra mål. Man ska tillämpa färdigheterna dribbla, passa-fånga och skjuta mål. På minihandbollplanen spelas helt ffritt anfallsspel. På stor plan spelas fritt anfallsspel följt av en period 4-2 spel. När det känns för trångt med fyra 9mspelare kan 3-3 spelet påbörjas.

För att behålla barnen inom vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov och att verksamheten genomföres på barns villkor. Exempel på barns behov är:
• Att få vara aktiv och i rörelse, helst med boll.
• Att känna sig trygg i gruppen.
• Att det är ordning och reda.
• Att bli sedd under träning och match.
• Att få pröva på nya utmaningar.
• Att kämpa, känna glädje och vinna matcher, men också att lära sig förlora.
• Att ha roligt! Är det inte roligt stannar man hemma.

Svenska Handbollförbundets policy för ungdomshandboll

Inriktningen på ungdomshandbollen ska kännetecknas av en ökad motorisk och koordinativ färdighetsutveckling. Leken och glädjen i att utöva idrott ska med bollen som redskap fortsätta den individuella fysiska och tekniska utvecklingen. Huvudinriktningen är varje spelares tekniska färdighetsutveckling för att nå varje spelares maximala utveckling. I 15-16 årsåldern är det viktigt att börja förbereda spelarna för den kommande fysiska träningens alla moment. Att fokusera på uthållighetsträning, bålträning och skadeförebyggande träning är att rekommendera.

Träningen av ungdomar ska kännetecknas av följande:
– hög rolighetsgrad.
– hög aktivitetsgrad.
– hög bollkontaktsgrad.
– individuella utvecklingsmål.
– hög attitydsgrad (alltid göra sitt bästa).

Spelaren ska utvecklas till:
– vilja bli så bra som möjligt.
– vilja träna mycket och att vilja stegra träningsmängden efter hand.
– kunna äga sin träning
– veta hur och vad man ska träna.
– kunna äga de situationer som uppstår under spelet.

Spelaren ska fulländas i de bastekniska färdigheterna:
– täcka skott, stöta, överblicka samt överlämna/överta.
– skjuta, finta och passa/fånga.
– målvaktstekniska grunder.

De ungdomar som eventuellt är tveksamma till att fortsätta som aktiv ska stimuleras till att stanna kvar inom handbollen som ledare, tränare eller domare.
Ungdomshandbollen ska genomföras enligt följande principer:
• Varje spelare ska behärska att spela på minst två positioner i både anfall och försvar.
• Varje spelare ska alltid gör sitt absolut yttersta i varje situation.
• Försvarsspelet ska ha en offensiv inriktning, genom att 3-3, 3-2-1, 4-2 och 5-1 förekommer oftare än 6-0-i början av perioden.
• Den taktiska medvetenheten och förmågan ska utvecklas så att spelarna efter hand kan fatta egna beslut och inte enbart styras av tränarens instruktioner vid match och träning.

Alla ungdomar ska ges möjlighet att spela handboll oavsett om de har ambitionen att elitsatsa eller inte. Alla handbollungdomar ska också ges möjlighet att utöva flera idrotter. Då den totala mängden träning och tävling tenderar att bli för stor eller aktiviteter krockar med varandra bör spelaren fatta ett beslut kring idrott han/hon vill prioritera. För att utvecklas till en elitspelare och för att undvika skador är det viktigt att delta under hela handbollssäsongen, inklusive försäsong, så att träningen kan anpassas efter spelarens förutsättningar och individuella behov.